Versie geldig vanaf 1-1-2015

 

Algemene Voorwaarden van Online Parts Outlet, gevestigd te Sneek
 

 

1. Algemeen
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Online Parts Outlet en op iedere tussen
Online Parts Outlet en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Online Parts Outlet. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk
exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. Online Parts Outlet behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door Online Parts Outlet erkend.


1.4 Online Parts Outlet garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in
het aanbod vermelde kenmerken. Vermelde elektronische specificaties zijn ter indicatie en moeten altijd door de klant worden gestaafd met de door de fabrikant opgestelde datasheets.
 

2. Levering
 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Online Parts Outlet bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders
overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is
om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht
de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


2.3 Aan de leveringsplicht van Online Parts Outlet zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Online Parts Outlet geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.


2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.
 

3. Prijzen
 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.


3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. 

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
ontvangst schriftelijk melding te maken bij Online Parts Outlet. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product te kunnen beoordelen.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen
28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Online Parts Outlet zicht het recht om
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
Online Parts Outlet binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van
retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling.

Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel
berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een
deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden
nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard
dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften
 

5. Gegevensbeheer
 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Online Parts Outlet, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van Online Parts Outlet. Online Parts Outlet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.


5.2 Online Parts Outlet respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


5.3 Online Parts Outlet maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.
 

6. Garantie en conformiteit
 

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Online Parts Outlet) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan Online Parts Outlet. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


6.4 Indien klachten van de afnemer door Online Parts Outlet gegrond worden bevonden, zal Online Parts Outlet de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
Online Parts Outlet bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar
keuze van Online Parts Outlet) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
van Online Parts Outlet gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Online Parts Outlet voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


6.5 Online Parts Outlet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Online Parts Outlet in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van Online Parts Outlet en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 

7. Aanbiedingen
 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.


7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Online Parts Outlet zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.


7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Online Parts Outlet slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


7.4 Aanbiedingen van Online Parts Outlet gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.


7.5 Online Parts Outlet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 

8. Overeenkomst
 

8.1 Een overeenkomst tussen Online Parts Outlet en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Online Parts Outlet op haalbaarheid is beoordeeld.


8.2 Online Parts Outlet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.
 

9. Afbeeldingen en specificaties
 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende specificaties, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Online Parts Outlet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

10. Overmacht
 

10.1 Online Parts Outlet is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Online Parts Outlet alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.


10.3 Online Parts Outlet behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Online Parts Outlet
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


10.4 Indien Online Parts Outlet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
 

11. Aansprakelijkheid
 

11.1 Online Parts Outlet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan apparatuur of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen van de fabrikant en/of
raadpleeg betreffende datasheets.
 

12. Eigendomsvoorbehoud
 

12.1 Eigendom van alle door Online Parts Outlet aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
Online Parts Outlet zolang de afnemer de vorderingen van Online Parts Outlet uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van Online Parts Outlet wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


12.2 De door Online Parts Outlet geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.


12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Online Parts Outlet of een door
Online Parts Outlet aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Online Parts Outlet haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.


12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Online Parts Outlet zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven aan Online Parts Outlet.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Online Parts Outlet en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Sneek kennis,
tenzij Online Parts Outlet er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.